Sjösektionens Utbildningsutskott – SjUU

Kårens kanske främsta uppgift är studiebevakning. Att se till att Din utbildning håller den högsta tänkbara kvaliteten. På Sjösektionen kanaliseras studenternas åsikter genom SjUU.

SjUU är ett forum för, framförallt, de som är utsedda klassrepresentanter i sina klasser. Här kan åsikter och strömningar som cirkulerar i klassen diskuteras med representanter från andra årskurser och andra program inom sektionen. Information från skola och kår sprids ut till representanter. Allt för att vi studenter skall kunna föra ett gemensamt åsiktsprogram om hur Sjöbefälsskolan i Göteborg ska bli den bästa i världen.

Klassrepresentanterna utses av programansvarig  på respektive program och godkänns av kåren genom Sjöstyret. Som klassrepresentant går du på tre kursutvärderingsmöten per kurs. Utöver detta kommer Ordförande i SjUU att kalla till möte ungefär en gång per läsperiod.

Utskottsledamot, det kan vara du! I SjUU är alla välkomna att ta del av informationen som ges. Diskutera frågor som rör utbildningarna på Lindholmen. Är du intresserad, kontakta Styret genom utb@sjosektionen.se.

Så här säger chalmers.se om Programråd -”För varje utbildningsprogram inom grundutbildningen ska det finnas ett programråd. Programrådets uppgift är att arbeta med strategiska frågor och medverkar i utformningen av utbildningsplaner och viktiga frågor kring programmets genomförande och ekonomi. Ledamöterna i programrådet beslutas av utbildningsområdesansvarig efter samråd med programansvarig. I programrådet ska det finnas representanter för lärare (3-5 st), studenter (2-3 st), doktorander (1 st), administratörer (1-2 st) samt näringslivet (1-2 st).”

På sjösektionen sammanträder mötet för varje program en gång per läsår. Studenterna brukar representeras av en person från varje årskurs samt en person från Styret (Utbildningsansvarig). Inför detta möte kallar SjUU till ett ”inför-programrådsmöte”. Ett möte där klassrepresentanter från aktuellt program samlas och diskuteras vilka frågor som anses viktigt att lyfta fram.